13 maj, 2021 IDÉ banken Juristbyrå

Vad måste ett uppsägningsbesked innehålla?

Om ett besked om uppsägning inte innehåller det som lagen kräver, har arbetstagaren rätt till allmänt skadestånd på grund av arbetsgivarens formaliafel. En tillsvidaretjänst som avslutas med en uppsägning kräver ett uppsägningsbesked. Men det ställs vissa krav på innehållet i ett sådant besked.

 • Beskedet måste först och främst vara skriftligt.
 • Arbetstagarens namn måste finnas med på beskedet, gärna även adress och personnummer, samt arbetsgivarens namn, gärna även adress och organisationsnummer.
 • Vid uppsägning ska det stå om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller inte. Nio månader från dagen då anställningen upphör har nämligen arbetstagaren företrädesrätt till återanställning hos arbetsgivaren. På beskedet ska det framgå tydligt om arbetstagaren behöver anmäla sitt anspråk på företrädesrätten till arbetsgivaren för att kunna använda sig av företrädesrätten. 
 • Dessutom ska beskedet innehålla information om hur arbetstagaren ska agera om denne menar att uppsägningen är felaktigt, en så kallad fullföljdshänvisning. En fullföljdshänvisning innehåller vad arbetstagaren ska göra om denne vill väcka talan om ogiltighet och talan om skadestånd. Om arbetstagaren vill yrka i allmän domstol att uppsägning är ogiltig, ska denne underrätta arbetsgivaren om det senast 2 veckor efter att uppsägningen skett.
 • Datumet då arbetstagaren fått ta del av uppsägningen.
 • Datum när anställning upphör.
 • Uppsägningstid.
 • Grunden för uppsägningen.
 • Om uppsägningen är grundad på personliga skäl ska arbetsgivaren för det första skriftligen förvarna arbetstagaren att denne kommer att sägas upp. En sådan underrättelse om tilltänkt uppsägning ska lämnas minst två veckor innan själva beskedet.
 • Den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör också informeras.
 • Arbetstagarorganisationen och arbetstagaren har, till och med en vecka från varslet och underrättelsen, rätt att begära överläggning om den planerade uppsägningen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

sv_SESwedish