§ 1 Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är Idébanken Juristbyrå AB.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Solna kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall tillhandahålla konsultationer i juridiska frågor samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 600 000 och högst 2 400 000 sek.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

§ 6 Styrelse
Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av Serie A kan utges till ett antal av högst 240 000 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 240 000 000. Aktie av serie A medför rätt till tio/10/röster och aktie av serie B medför rätt till en /1/ röst. Aktier av serie A och serie B berättigar till samma rätt till andel i bolagets tillögångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittingsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att eckna nya aktier  av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Akiter som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägaren till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skatt aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lotting.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A

eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsätt om deras aktier är av serie A eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittnigns emission ge ut teckningsoptioner eller konvertilbler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällade de aktier som kan komma att nyteckna på grund av optionsrätten respektiv företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällande de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagt skall inte innebära någon inkränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Akiter av serie A får på begäran av aktieägare omvandlas till aktier av serie B. En sådan begäran skall framställs skriftligt till styrelsen. Beslut om omvandling fattas av styrelsen eller, efter bemyndigande av styrelsen, av verkställande direktören. Ärende som nu sagts skall behandlas minst en gång varje räkenskapsår.

§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter med lägst 1 och högst 10 suppleanter

§ 8 Revisorer
Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

§ 9 Kallelse
Kallelse sker genom e-post.

§ 10 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
 7. Beslut om
  -fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  – dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  – ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
 9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 Januari – 31 December.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

sv_SESwedish