Företagsjuridik

Avtal och råd för företag

Oavsett om man driver ett större eller mindre bolag behöver man ibland juridisk hjälp och råd. Vi på IDÉ banken har mångårig erfarenhet av frågor som rör företagsjuridik. Vi upprättar och granskar avtal, medverkar vid avtalsförhandlingar, förhandlar om och genomför köp och försäljning av företag. Vi biträder även i tvistemål i domstol.

Arbetsrätt

Fackliga frågor och förhandlingar

När du i egenskap av arbetsgivare önskar ändra något i verksamheten kan du behöva förhandla med fackliga organisationer.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Hantera uppsägningar och avskedanden

Vad är skillnaden på uppsägning och avskedande? Om du som arbetsgivare önskar att säga upp en arbetstagare är det viktigt att du har koll på det arbetsrättsliga regelverket och förstår dina skyldigheter som arbetsgivare.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Person- och arbetsmiljöärenden

Inte sällan är frågor rörande arbetsmiljön på arbetsplatsen svåra, komplexa och krångliga. Det är ett omfattande regelverk som kan uppfattas som svårt att överblicka.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Upprätta anställningsavtal eller VD-avtal

Det är alltid viktigt att garantera att de lagbestämmelser som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare upprätthålls. Vi hjälper dig med att upprätta ett giltigt anställningsavtal och ser till att du inte missar något.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Rådgivning och förhandling

Vi hjälper dig i arbetsrättsliga frågor.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Avtalsrätt

Allmänna villkor

Att upprätta allmänna villkor kan underlätta och göra att du slipper ha en mängd olika avtal med olika kunder och effektiviserar verksamheten.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Integritetspolicy

En integritetspolicy bör samtliga företag ha. En integritetspolicy är ett dokument med information om hur en verksamhet samlar in och behandlar personuppgifter för såväl kunder och de anställdas personuppgifter.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Konsultavtal

Det är viktigt att få till ett bra samarbete vid ingående av ett konsultuppdrag. Avtalet hindrar att oväntade konflikter uppstår och det ger parterna en ram om vad uppdraget avser att omfatta. Skulle det uppstå tvister mellan parterna kan man då falla tillbaka på det mellan parterna upprättade konsultavtalet.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Letter of intent

I avtalsförhandlingar om bland annat företagsförvärv är det vanligt att parterna upprättar ett så kallat ”letter of intent” (LOI) – avsiktsförklaring – mellan varandra.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Personuppgiftsbiträdesavtal

Den ansvariga personen som hanterar personuppgifter är antingen personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde. För att garantera att full kontroll sker över personuppgifterna krävs i vissa fall att ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Samarbetsavtal

Samarbetsavtal är ett samlingsbegrepp på avtal som reglerar ett förhållande när två eller fler parter samarbetar med varandra och ställer upp särskilda riktlinjer som reglerar samarbetet.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Sekretessavtal

Lagen om skydd för företagshemligheter ger företag ett skydd för hemlig information. Skyddet som följer av den lagen är dock i många avseenden inte tillräckligt varför det i de flesta fall är viktigt att upprätta ett sekretessavtal, ett så kallat non-disclosure agreement (NDA) eller confidential disclosure agreement (CDA).

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Uppdragsavtal

Ett uppdragsavtal reglerar förhållandet mellan en fristående uppdragstagare, det kan till exempel vara en konsult, och en uppdragsgivare. Avtalet reglerar vad uppdraget omfattar för typ av arbete, vilka villkor som gäller avseende förhållandet mellan parterna, bestämmelser om ersättning som ska utgå.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Bolagsrätt

Aktieägaravtal

Aktieägaravtal är ett avtal mellan delägarna i ett aktiebolag. I avtalet beslutar delägarna tillsammans om exempelvis hur bolagets vinst ska fördelas, hur en delägare ska gå tillväga för att sälja sina andelar i bolaget och kanske ett förbud mot att driva konkurrerande verksamhet under tiden.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Aktieöverlåtelseavtal

Vad bör du tänka vid en aktieöverlåtelse? Det är viktigt att båda parterna har koll på villkoren som reglerar överlåtelsen och därför är det viktigt att ni upprättar ett skriftligt dokument som reglerar överlåtelsen.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Bolagsordning

Aktieägarna beslutar vad som ska ingå i bolagsordningen, vilken bolagets styrelse ska rätta sig efter. Det är en offentlig handling som registreras hos Bolagsverket i samband med anmälan av aktiebolaget för registrering.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Inkråmsöverlåtelseavtal

Inkråmsöverlåtelse innebär att någon överlåter eller förvärvar inkråmet i ett bolag för att föra över det till ett nytt bolag eller till ett annat befintligt bolag. Inkråmet omfattar bl.a. maskiner och utrustning som används i verksamheten, olika varumärken eller patenträttigheter kan också omfattas. Vid en inkråmsöverlåtelse tas alltså inte hela bolaget med dess förpliktelser och avtal över.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Policydokument

Ett policydokument kan upprättas för att skapa ett ramverk för de riktlinjer som ska gälla för företaget avseende ett visst specifikt område. Det han ha flera olika syften. Det kan röra sig om IT-frågor, personuppgiftsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, krishantering, droger och alkohol etc.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Styrelseprotokoll

Företag är skyldiga att föra protokoll över styrelsemöten när styrelsen sammanträder. Syftet med att upprätta protokoll är att kunna återgå till protokollet och se vad man kommit fram till under ett tidigare styrelsemöte.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss, så hör vi av oss så snart som möjligt.

    This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

    sv_SESwedish