Nyheter och
pressmeddelanden

Vad ska man tänka på när man upprättar ett samboavtal?

Generellt innebär sambolagen att värdet på en eventuell bostad och bohag (möbler etc.) ska delas lika vid en separation. Det gäller oavsett om ni betalt olika mycket för något som båda använt som till exempel en bostad som en av er har köpt men som båda bor i. Trots att bara en av er stått som ägare för bostaden kan den komma att delas lika om inget samboavtal upprättas.

Det kan vara bra att tänka på att saker ni ägt innan ni flyttade ihop inte räknas som gemensam egendom. Samboegendomen är den egendom som ni skaffat för att använda i ert gemensamma boende. Det kan vara bra att prata ihop er om hur ni vill ha det och se till att få med allt i avtalet. Samboavtal behöver inte registreras hos någon myndighet för att vara giltigt. Skulle ni skriva ett nytt avtal eller ändra i ett befintligt samboavtal gäller det senaste dokumentet.

Med ett samboavtal kan ni bestämma att sambolagen inte ska gälla utan att ni vill att er gemensamma egendom ska fördelas på ett annat sätt.

Vad måste ett uppsägningsbesked innehålla?

Om ett besked om uppsägning inte innehåller det som lagen kräver, har arbetstagaren rätt till allmänt skadestånd på grund av arbetsgivarens formaliafel. En tillsvidaretjänst som avslutas med en uppsägning kräver ett uppsägningsbesked. Men det ställs vissa krav på innehållet i ett sådant besked.

 • Beskedet måste först och främst vara skriftligt.
 • Arbetstagarens namn måste finnas med på beskedet, gärna även adress och personnummer, samt arbetsgivarens namn, gärna även adress och organisationsnummer.
 • Vid uppsägning ska det stå om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller inte. Nio månader från dagen då anställningen upphör har nämligen arbetstagaren företrädesrätt till återanställning hos arbetsgivaren. På beskedet ska det framgå tydligt om arbetstagaren behöver anmäla sitt anspråk på företrädesrätten till arbetsgivaren för att kunna använda sig av företrädesrätten. 
 • Dessutom ska beskedet innehålla information om hur arbetstagaren ska agera om denne menar att uppsägningen är felaktigt, en så kallad fullföljdshänvisning. En fullföljdshänvisning innehåller vad arbetstagaren ska göra om denne vill väcka talan om ogiltighet och talan om skadestånd. Om arbetstagaren vill yrka i allmän domstol att uppsägning är ogiltig, ska denne underrätta arbetsgivaren om det senast 2 veckor efter att uppsägningen skett.
 • Datumet då arbetstagaren fått ta del av uppsägningen.
 • Datum när anställning upphör.
 • Uppsägningstid.
 • Grunden för uppsägningen.
 • Om uppsägningen är grundad på personliga skäl ska arbetsgivaren för det första skriftligen förvarna arbetstagaren att denne kommer att sägas upp. En sådan underrättelse om tilltänkt uppsägning ska lämnas minst två veckor innan själva beskedet.
 • Den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör också informeras.
 • Arbetstagarorganisationen och arbetstagaren har, till och med en vecka från varslet och underrättelsen, rätt att begära överläggning om den planerade uppsägningen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

sv_SESwedish