Privatjuridik

I livets alla situationer

Vissa av livets utmaningar kräver juridisk hjälp. Vi erbjuder rådgivning i livets alla skeden.

Arbetsrätt

Bestrida eller kräva skadestånd vid avskedande

Har du blivit uppsagd eller avskedad? Vilka skäl kan en arbetsgivare ange för att säga upp dig och går beslutet att överklaga? Kontakta oss, vi hjälper dig »

Rådgivning och förhandling i arbetsrättsliga frågor

Vi erbjuder rådgivning inom hela det arbetsrättsliga området. Bland annat bistår vi i ärenden som rör felaktig uppsägning, avskedande, omorganisering och arbetsrättsliga förhandlingar. Kontakta oss, vi hjälper dig »

Tolka och omreglera anställningsavtal

Vi bistår med bland annat juridisk tolkning av anställningsavtal, till exempel för att du ska förstå innebörden av din tjänstebeskrivning eller om du behöver hjälp med att förstå anställningsvillkoren. Kontakta oss, vi hjälper dig »
Bostadsjuridik

Andrahandsuthyrning

IDÉ bankens hjälper dig att komma till rätta med alla slags frågor som uppkommer i samband med andrahandsuthyrning av din hyres- eller bostadsrätt. Kontakta oss, vi hjälper dig »

Köp av fast egendom

IDÉ bankens Juristbyrå hjälper dig att upprätta ett korrekt och utförligt avtal om köp av fast egendom. Därutöver hjälper våra erfarna jurister säljare och köpare av fast egendom att lösa alla slags tvister som härrör sig från genomförande av ett köpeavtal om fast egendom. Kontakta oss, vi hjälper dig »

Dolda fel i bostadsrätt

IDÉ bankens Juristbyrå kan hjälpa dig att lösa dina problem som är knutna till dolda fel i en lägenhet du har införskaffat. Kontakta oss, vi hjälper dig »

Hantverkaravtal

Det är viktigt att ha med i avtalet villkor som klart och tydligt reglerar omfattningen av arbetet och dess kostnader och tidsram samt andra rättigheter och skyldigheter för parterna.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Överhyra och ockerhyra

Sverige hör till de få länder i världen som har strikta regler kring vilka hyresnivåer som är tillåtna. Var och en som anser sig betala en överhyra (så kallad ockerhyra) kan vända sig till Hyresnämnden som är berättigad att justera hyran till en nivå som är förenlig med regelverket om hyressättning. Kontakta oss, vi hjälper dig »

Familjerätt

Arvskifte

För att möjliggöra ett arvskifte ska ett arvskiftesavtal upprättas. Av det avtalet ska framgå vilka tillgångar finns i dödsboet och hur dessa tillgångar ska fördelas mellan dödsbodelägarna.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Bodelning

IDÉ bankens Juristbyrå hjälper dig med att upprätta bodelning och bodelningsavtal samt med andra frågor som aktualiseras vid äktenskapsskillnad.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Gåvobrev

Ämnar du ge bort värdefull egendom, såsom pengar, fastigheter, bilar, aktier eller annan lös egendom är det önskvärt att du upprättar ett gåvobrev. För vissa typer av egendom finns det till och med ett lagstadgat krav på att det upprättas en skriftlig gåvohandling för att gåvan ska vara juridiskt giltig och kunna fullföljas i praktiken. Kontakta oss, vi hjälper dig »

Samboavtal

När ett samboförhållande upphör är det endast bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning som ska bli föremål för bodelning. Mot bakgrund av detta är det lämpligt att det upprättas ett samboavtal mellan parterna och på så vis minimeras risken för uppkommande av eventuella framtida tvister mellan sambor ifall förhållandet går i kras.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Samäganderättsavtal

Samäganderätt uppkommer då två eller flera personer förvärvar något tillsammans. Så länge parterna kan enas om förvaltningen av egendomen vålla vanligen sådana samägandeförhållanden inte särskilda problem. Men det är inte ovanligt att det uppkommer situationer då parterna blir oense om hur samägandeegendomen ska förvaltas och hur samäganderätten fördelas mellan parterna.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Testamente

IDÉ bankens Juristbyrå hjälper dig med att upprätta ett testamente som klart och tydligt ger uttryck för dina önskemål avseende uppdelning av egendomen.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Tvist om underhållsbidrag

IDÉ bankens Juristbyrå hjälper dig efter en kostnadsfri bedömning av dem faktiska omständigheterna i det enskilda fallet att lösa tvister som hänför sig till oklarheter kring storleken på underhållsbidraget.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Vårdnadstvist

Vid en skilsmässa uppkommer ideligen en tvist om vårdnad, boende och umgänge med barnet/barnen då föräldrarna inte är kapabla att få till stånd en överenskommelse kring de ovan nämnda frågorna. IDÉ bankens Juristbyrå hjälper dig att utifrån kravet på barnets bästa och enlighet med lagens bestämmelser lösa vårdnadstvisten på ett sätt som gagnar såväl barnet som båda föräldrarna.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Fordringsrätt

Framställa en fordran

En fordringstvist kan uppkomma genom att någon framställer betalningskrav vilket motparten inte finner korrekt.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Upprätta skuldebrev

Ett skuldebrev är ett skriftligt dokument som reglerar en skuld och utgör ett löfte om att betala.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Om du fått en felaktig fordran

Det är inte helt ovanligt att du får en felaktigt ställd fordran mot dig, exempelvis en felaktig faktura. Om du anser att det riktade kravet mot dig är felaktigt ska du bestrida det.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Process om fordringar inför domstol

Om någon är skyldig dig pengar, eller om du är skyldig någon annan person pengar, föreligger en fordran på skuldförhållandet. Uppkommer en tvist om huruvida om det föreligger en fordran eller inte, eller om fordrans belopp, kan du vända dig till domstol för att få fråga prövad.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Förvaltningsrätt

Kontakter med statliga myndigheter

Behöver du hjälp med att kontakta en viss myndighet i exempelvis frågor om ansökning av arbete eller försörjningsstöd eller underhållsstöd? Vi kan hjälpa dig i ärenden som rör olika frågor om myndighetskontakt.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Kontakt med kommuner

Det finns flera olika anledningar till varför du kan behöva kontakta din kommun för juridiska ärenden. Exempelvis kanske du behöver ansöka om bygglov eller strandskyddsdispens, kanske har du en synpunkt om störande buller i närheten av din bostad, eller så kanske du behöver rådgivning i något annat ärende.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

LVM-mål, omhändertagande av missbrukare

Lagen om vård av missbrukare ger socialtjänsten möjlighet att i vissa fall omhänderta individer som lider av allvarligt och tungt missbruk och som riskerar att fara väldigt illa. När blir LVM aktuellt?

Kontakta oss, vi hjälper dig »

LVU-mål, omhändertagande av unga

Vad är lagen om vård av unga? När beslutas om placering enligt LVU?

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Mål som rör socialtjänstlagen

I vissa skeden i livet kan du behöva extra stöd och då finns det stödinsatser som kan underlätta för dig i din vardag.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Psykiatrimål

Behöver du hjälp med ett ärende relaterat till psykiatri?

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Socialförsäkringsmål

Socialförsäkringsrätten omfattar ett flertal olika ärenden och många av dem handläggs av Försäkringskassan. Det kan röra sig om livränta, sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, omvårdnadsbidrag och liknande.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Utlänningsmål

Om du vill immigrera till Sverige, eller redan kommit till Sverige från utlandet, uppstår det ofta juridiska frågor i form av arbetstillstånd, familjeanknytning och medborgarskap bland annat.

Kontakta oss, vi hjälper dig »

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss, så hör vi av oss så snart som möjligt.

    This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

    sv_SESwedish