Rättsskydd

Rättsskyddsförsäkring är en försäkring som ersätter försäkringstagarens kostnader för det rättsliga förfarandet i tvister som han eller hon är inblandad i. Rättsskyddsförsäkringar började saluföras i Sverige på 1960-talet. Rättsskyddsförsäkring ingår numera som en obligatorisk del av de hemförsäkringar som säljs i landet.

Den som har en rättsskyddsförsäkring som omfattar den ifrågavarande tvisten kan inte få rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619). Rättshjälpen är alltså subsidiär till försäkringen. Vidare gäller att den som saknar en rättskyddsförsäkring men med hänsyn till sitt försäkringsskydd i övrigt eller sina ekonomiska och personliga förhållanden borde ha haft en försäkring (som skulle ha omfattat tvisten) kan få rättshjälp endast om det finns särskilda skäl.

Rättsskydd ingår i hemförsäkringar (för hyresrätt, bostadsrätt eller villa) och betalar den försäkrades kostnader för juridiskt ombud i samband med rättsliga tvister. Förloras tvisten betalar rättsskyddet, till skillnad från rättshjälpen, även motpartens kostnader. Tvisten ska kunna prövas av allmän domstol. Rättsskyddet gäller alltså inte tvister som handläggs av förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt, kammarrätt m m).

Rättsskyddet täcker inte bl.a. arbetstvister, äktenskapsskillnader eller upplösning av samboförhållanden. Inte heller täcks tvister som rör belopp motsvarande halva basbeloppet eller lägre (om du tvistar med ditt eget försäkringsbolag kan du hos de flesta bolag använda rättsskyddet även om det gäller lägre belopp).

I alla rättsskydd finns ett maxbelopp som varierar mellan 75 000 och 250 000 kr beroende på bolag. Självrisken är oftast 20 procent av kostnaderna.

Rättshjälp

Rättshjälp är ett ekonomiskt stöd till dig som behöver hjälp av en advokat eller annan jurist. Stödet ges bara till dig som inte kan utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring och som har begränsad ekonomi.

Endast privatpersoner kan få rättshjälp, alltså inte föreningar, företag och liknande. Dödsbon kan i vissa fall få rättshjälp.

Vad ingår i beviljad rättshjälp?

Att få rättshjälp innebär att staten betalar delar av dina kostnader för den advokat eller jurist som biträder dig i en viss angelägenhet.

Grundtanken är att du själv ska betala en del av kostnaderna via rättshjälpsavgiften.

Det är Rättshjälpsmyndigheten eller en domstol, om det gäller ett pågående mål, som beslutar om rättshjälp. Du måste däremot själv kontakta den advokat eller jurist som du vill ha som ombud.

I rättshjälp ingår följande:

  • Delar av kostnaden för ditt rättshjälpsbiträde (advokat eller jurist) upp till 100 timmar. Rättshjälpen kan vid särskilda skäl utökas. För minderåriga utan inkomst och förmögenhet kan hela kostnaden täckas.
  • Kostnader för bevisning vid allmän domstol, Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.
  • Utredningskostnader upp till 10 000 kronor (exklusive moms).
  • Kostnader för tolk och översättning.
  • Ansökningsavgiften i domstol.
  • Kostnader för kopior av handlingar och dokument från myndigheter, delgivningar med mera.
  • Kostnad för en medlare.

Ansvarsförsäkring

Det är viktigt att din advokat eller jurist har en ansvarsförsäkring. Om de missköter sig och detta leder till skada för dig kan du få ersättning från denna försäkring. Samtliga advokater och biträdande jurister omfattas av obligatoriska försäkringar.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

sv_SESwedish